Dys centrum Liptovský Mikuláš

Ciele našeho združenia


Informačná oblasť

Sprostredkovanie a výmena informácií medzi jednotlivými školami, zariadeniami  a organizáciami, ktoré sa zaoberajú

a) Poruchami psychického vývinu – špecifické vývinové poruchy reči a jazyka, špecifické vývinové poruchy školských schopností, špecifické vývinové poruchy motorickej funkcie, pervazívne poruchy – autizmus, Retov syndróm, Aspergerov syndróm

b) Poruchami správania a emócií so začiatkom obyčajne v detstve a v adolescencii – hyperkinetické poruchy, poruchy správania, emočné poruchy so začiatkom špecifické pre detstvo, poruchy sociálnych vzťahov (napríklad ako alektívny mutizmus), tikové poruchy, iné (ako napr. enuréza, encopreza, koktavosť, brblavosť)

– sprostredkovanie a výmena informácií medzi rodičmi detí a mládeže s problémami uvedenými vyššie,
– spolupráca s médiami, najmä regionálnymi

Vzdelávacia oblasť:

– organizovanie odborných seminárov, konferencií, diskusných fór, školení, workshopov
– osvetová činnosť pre laickú verejnosť,
– ďalšie vzdelávanie, zvyšovanie odbornosti pedagógov, psychológov a ostatných záujemcov formou kurzov, seminárov, konzultácií a stáží v špecializovaných triedach, triedach integurjúcich detí a mládež s poruchami na ďalších odborných pracoviskách,
– vytváranie alebo podieľanie sa na tvorbe výučbových programov a špeciálnych učebných pomôcok a napomáhanie ich zavedeniu do praxe
– spoluúčasť na výskume v oblasti porúch psychického vývinu a porúch správania a emócií,
– spolupráca so subjektami, ktoré sa venujú vytváraniu, prípadne vydávaniu alternatívnych učebných pomôcok, s pedagogickými fakultami, odborníkmi,
– prehlbovanie a skvalitňovanie spolupráce medzi pedagógmi a rodičmi detí a mládeže

Oblasť prevencie:

– organizovanie preventívnych programov, s cieľom predchádzať vzniku psychických porúch u detí i u dospelých
– organizovanie a vytváranie ucelených programov na zvládanie jednotlivých psychických porúch u vzťahových osôb, napr. rodičovských skupín pre rodičov detí s hyperkinetickou poruchou a podobne

Terapeutická oblasť:

– podpora vzdelávania detí a mládeže s poruchami psychického vývinu a poruchami správania a emócií,
– individuálna a skupinová terapia,
– konzultačná pomoc rodinám, pedagógom, študentom,

Doplnkové aktivity:

– ponúkať aj ďalšie doplnkové aktivity prispievajúce nielen k zmysluplnému aktívnemu tráveniu voľného času a k osvete, ale aj k prevencii sociálnej patológie,
– tvorenie a vydávanie odbornej literatúry venujúcej sa problematike vzdelávania detí a mládeže s poruchami psychického vývinu a poruchami správania a emócií,
– vedenie dokumentácie, odbornej knižnice a videotéky

Posledné akcie